https://www.susanafitness.hu weboldal látogatói részére.

BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Gazdag Zsuzsanna (a továbbiakban: „Vállalkozó”) által a 9023 Győr, Urbantsok utca 17.szám alatt üzemeltetett Susana Fitness Stúdió (a továbbiakban: Stúdió), valamint  Csorna , Tátra utca 9. telephelyi működése során az adatkezelést. Vállalkozó és valamennyi munkatársa kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Vállalkozó teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

AZ ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE

Név / cégnév: Gazdag Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely: 9023 Győr, Urbantsok utca 17.
Nyilvántartási szám: 34525283
Weboldal megnevezése, címe: https://www.susanafittstudio.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.susanafittstudio.hu/gdpr

 

Válalkozó által igénybevett további adatkezelő:Név / cégnév: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
Cégjegyzékszám: 15 09 084077
Weboldal megnevezése, címe: https://motibro.com/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato-ugyfel-adatkezeleshez/

 

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név / cégnév: Gazdag Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely 9023 Győr, Urbantsok utca 17.
Telephely 9300 Csorna, Tátra utca 9.
Levelezési cím: 9023 Győr, Urbantsok utca 17.
E-mail: susangazdag33@gmail.com
Telefon: +36 20 537 5302

továbbá

Név / cégnév: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
Levelezési cím: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
E-mail: hello [@] motibro [.] com
Telefon: +36 20 364 2128

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

ADATKEZELÉSI CÉLOK

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

Vállalkozó ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK

1.      A stúdió szolgáltatásainak igénybevétele

2.      Cookie-k a holnapon

 

A STÚDIÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

 • Az adatkezelés célja

A Stúdió szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, az igénybevett szolgáltatások utáni számlázás, továbbá a kapcsolattartás.

 • Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Vállalkozó felel Ön felé az adatkezelésért. A Susana Fitness Stúdió a Motibro Kft. (a továbbiakban „Motibro”) adatfeldolgozó elektronikus rendszerén keresztül tartja nyilván az óralátogatásokat, valamint a bérletek érvényességét és a bérletalkalmakat. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a munkatársaik csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A Motibro Kft adatkezelési szabályzata az alábbi linken található: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 • Az adatkezelés jogalapja

Vállalkozó és a Motibro az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá Vállalkozó szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • Kezelt adatok köre

 

 • A Stúdióban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, továbbá e-mail cím, melyet Vállalkozó papír alapon kezel és elzárva őriz.
 • A Motibro elektronikus rendszerében felvett adatok: név, e-mail cím, melyet a Motibro elektronikusan őriz.

 

 • Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait Vállakozó mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön Vállalkozó szolgáltatásait több mint 5 (öt) éve nem vette igénybe. Az igénybevett szolgáltatások esetén, amennyiben számla vagy nyugta kibocsátására került sor, abban az esetben törvényi kötelezettség a számviteli törvény szerint 8 (nyolc) évig megőrizni az adatokat.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése)
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

SÜTIK (COOKIE-K)

 A honlap tárhelyének és annak kezelőjének elérhetőségei

Tárhely szolgáltató adatai:
Név C-Host Kft.
Székhely 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Cégjegyzékszám 01-09-961790
Adószám 23358005-2-43

Üzemeltető:

Név / cégnév: Gazdag Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely 9023 Győr, Urbantsok utca 17.
Telephely 9300 Csorna, Tátra utca 9.
Levelezési cím: 9023 Győr, Urbantsok utca 17.
E-mail: susangazdag33@gmail.com
Telefon: +36 20 537 5302

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

1. Mi az a süti?
A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.
2. A Weboldalon használt sütik listája: A sütik fajtái és használatuk célja Munkamenet (session) süti: technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan. A felhasználó gépén általában csak a session-id kerül letárolása, a többi adat a szerverre kerül, ez így biztonságosabb. Session cookie-nak szokás hívni minden olyan sütit, ami csak egy munkamenetre szól, azaz a böngészőből való kilépéskor törlődik. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, nélkülük nem működne az oldal. Az adatkezelésének időtartama egyetlen látogatására korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a számítógépről. Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése teremti meg. A törvény kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Használatot elősegítő sütik: megjegyzik a felhasználó beállításait, választásait. A sütiben tárolt beállítások teszik lehetővé, hogy legközelebb ne kelljen mindent újra beállítani. Az adatok a felhasználó gépén tárolódnak, a weboldal csak hozzáfér és felismerheti általa a látogatót. Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek a profilalkotás készítésére alkalmas sütik jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook). Statisztikai elemzésekhez a Google Analytics-t, a Google széles körben elérhető internetes elemzési szolgáltatását használjuk. A Google Analytics cookie-k alkalmasak a begyűjtött adatokból demográfiai és egyéb jelentések összeállítására. A gyűjtött adatok nem kapcsolhatók össze konkrét személyekkel, anonim információk. Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu A Facebook sütik tájékoztatója itt nézhető meg: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.
3. Hogyan kezelhetőek a sütik?
A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:
 Firefox
 Google Chrome
 Microsoft Internet Explorer 11
 Microsoft Internet Explorer 10
 Microsoft Internet Explorer 9
 Microsoft Internet Explorer 8
 Safari 9
 Safari 8
 Safari 6/7
 Opera

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az susangazdag33@gmail.com címen tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően Vállalkozó köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit Vállalkozó nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Vállalkozó és valamennyi munkatársa kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Győri Törvényszék, melynek elérhetősége: 9021 Győr Szt. István út 6.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Győr, 2020. szeptember 1.

Gazdag Zsuzsanna egyéni vállalkozó